ORDENSREGLER FOR SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN


1. Fremleje eller overdragelse af en plads til andre er ikke tilladt. (Fastliggere).
Forlades en plads i mere end 24 timer. Gives besked til havnefogeden, der da har ret til at bruge pladsen som gæsteplads. Er pladsen forladt i mere end 24 timer, tages fortøjningerne med. Husk at give besked i god tid, når pladsen igen skal bruges. Gebyr ved manglende afmelding 100,-kr. pr. gang. Brug af søm og skruer i pæle og broer er ikke tilladt, dette tillades dog for udlejningsjoller i samråd med havnefogeden.
Når fartøjet tages op for vinteren, fjernes alle liner og vægte.

2. Spuling af dæk i ferskvand, er ikke tilladt.
Dette kan dog tillades ved optagning/kølhaling.

3. 15 Juni til 15 August
Da vores lystbådepladser er meget brede, forbeholder havnefogeden sig ret til, i ovennævnte periode, at samle f.eks. 3 skibe på 2 pladser. Anløb uden på langsliggende kuttere, er tilladt.

4. Vand
Der vil ikke være vand på broerne fra: første weekend i November, til første weekend i Marts.

5. Affaldscontainer
Kun til kabysaffald fra skibe! Al anden benyttelse vil medføre krav om betaling for tømning af container. Politianmeldelse vil ske, hvis kravet ikke efterkommes.

6. Grillpladser
Grillpladserne, som findes på havnen, kan frit benyttes af gæstesejlere og fastliggere. Det er ikke tilladt at grille på broerne.

7. Fiskeaffald
Henkastning af fiskeaffald i havnebassin, samt på havnens område er ikke tilladt. Der henvises til regler for fiskerum. (Kun for Turistbåde - havnens gæster.) Ordensregler for fiskerum fås på havnekontoret. Adgangskoder eller Adgangskort må ikke udlånes til andre end havnens eller fastliggernes gæster. Overtrædelse medfører bøde eller bortvisning, jvf. punkt 14.

8. Benyttelse af lystfiskerrum

  1. Her må kun fileteres rensede fisk. Indvolde udtages, og hoved skæres af fisken før anløb af havnen.
  2. Gør rent efter dig.
  3. Fiskeaffald medtages og kastes overbord 200 meter fra kysten. Skal du ikke ud mere, så spørg venligst havnefogeden.
  4. Luk venligst vinduer, når du som sidste mand forlader lokalet. Døren skal altid holdes lukket.

9. Parkering
Parkering & bilkørsel på havnens græsplæner og fortove er ikke tilladt, uden havnefogedens tilladelse.
Henstilling af trailer på græsset er dog tilladt, hvis denne ikke er aflåst. (Kun tilladt på udsætningsdagen.)
Parkering er forbeholdt Turistbådehavnens gæster. Andre betaler gebyr, ved parkering over 2 timer. Der betales også gebyr ved benyttelse af 2 pladser. Ved parkering på slæbested & ved gul stribe, fjernes bilen af FALCK, for ejers regning.

10. Camping
Overnatning på havnens parkeringsplads i tidsrummet 22.00 - 07.00 er forbudt. Der henvises til områdets campingpladser.

11. Hunde
Hunde skal føres i snor på havneområdet.
Hundeføreren er forpligtet til at bortfjerne eventuelle efterladenskaber fra hunden.

12. Havnesejllads
Sejlads i havnen skal foregå langsomt. Frembringelse af unødig uro i havnen medfører bøde eller bortvisning jvf. punkt 14.

13. Lukning af faciliteter.
Havnens faciliteter vil være aflåset i tidsrummet ca. 15. november – 15. marts. (Offentligt toilet dog fra 29. december – 1. marts.) Udsætning af joller sker for egen risiko. Der vil ikke blive foretaget glatførebekæmpelse i nævnte periode.

14. Desuden gælder," regulativ for danske havne".
Kopi af dette kan fås på havnekontoret.
Ved overtrædelse af havnens ordensregler, samt regler for benyttelse af affaldscontainer opkræves gebyr, som er fastsat af havnebestyrelsen.


Januar 2007

Bestyrelsen for Spodsbjerg Turistbådehavn

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Reglement for Spodsbjerg Turistbådehavn. 

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne..


Havnens område:

Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre værker og en linie mellem havnefyrene.

Havnen består af følgende bassiner: Havnebassin og svajebassin.Havn Standard

 1.Generelle bestemmelser

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.

1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

 

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.
Såfremt en uafhængig vureringsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.
Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

 

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende.

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.
3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

 

4. Forskellige miljø-og ordensbestemmelser

4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septictanke i havnen er forbudt. Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand".

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:
a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.
c) Fiskeri.
d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.
e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.
f) Placering af husbåde.
g) Teltslagning og opstilling af campingvogne.

4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

4.10 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

 

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser

5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.
Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt. 2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.

 

 

 

 

Ordensreglement i PDF

 

Vedtægter

Vedtægter for Spodsbjerg Turistbådehavn kan downloades herunder. 

Vedtægter for Spodsbjerg Turistbådehavn